Циклові комісії

І. Циклова комісія гуманітарних, соціальних дисциплін та загальноосвітньої підготовки.
Голова комісії: Матвійчук Т.В., викладач української мови та літератури.
Члени комісії: Гнатюк С.А., Ключук Ю.М., Максимюк О.В., Ососкало І.М., Рогаля В.А., Трушевська О.І.

Основні напрями роботи циклової комісії гуманітарних, соціальних  дисциплін та загальноосвітньої підготовки:

 • сприяти всебічному розвитку здобувачів освіти як особистостей, їх творчих і фізичних здібностей, виховувати відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.
 • забезпечити запровадження новітніх технологій навчання та форм організації навчального процесу, які максимально відповідають вимогам сьогодення.
 • продовжити роботу по залученню викладачів до перспективних моделей педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість студента.
 • створити умови для індивідуального розвитку здобувачів освіти, стимулювання інтелектуальної та соціальної активності, мотивування навчальної діяльності.
Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів щодо наукової організації навчального процесу, спрямованих на поліпшення якості знань студентів, ознайомлення з методами викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних і практичних занять.
Головна мета циклової комісії - спрямувати  роботу на реалізацію навчально-методичної проблеми: «Застосування інноваційних технологій навчання, необхідних для формування системи компетенцій здобувача освіти в процесі вивчення гуманітарних, соціальних дисциплін і загальноосвітньої підготовки».
Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:
 • навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання й виховання студентів;
 • методичної роботи кожного викладача – члена комісії;
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів;
 • вивчення, узагальнення і розповсюдження кращого педагогічного досвіду та застосування нових освітніх технологій;
 • удосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій  з використання наочних посібників та технічних засобів у навчально-виховному процесі;
 • організація самостійної роботи студентів тощо.

ІІ. Циклова комісія організації обслуговування та товарознавчих дисциплін.
Голова комісії: Хлопук О.С., викладач спецдисциплін. 
Члени комісії: Іванова О.М., Цехош Н.О., Єрко І.В.

Циклова комісія організації обслуговування та товарознавчих дисциплін здійснює фахову підготовку:
студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" за спеціальностями:
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Спеціалізація «Товарознавство в митній справі»)
 • 241 Готельно-ресторанна справа 
учнів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник" з професій:
 • 5220 Продавець продовольчих товарів
 • 5220 Продавець непродовольчих товарів
Робота циклової комісії спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, робітників у сфері обслуговування для закладів ресторанного та готельного господарства, торгівлі.
До складу комісії входять викладачі, майстри виробничого навчання, які мають вищу фахову освіту, а також досвід роботи в закладах торгівлі, ресторанного та готельного господарства.
Для підвищення свого професійного рівня викладачі проходять курси підвищення кваліфікації на базі Полтавського університету економіки і торгівлі, а майстри виробничого навчання стажування в кращих закладах ресторанного та готельного господарства області.
Члени циклової комісії беруть участь у науково-практичних конференціях, фахових та методичних семінарах, готують студентів та учнів для участі в конкурсах фахової майстерності.
Викладачі та майстри циклової комісії, з метою обміну досвідом, вивчення методики викладання, використання міждисциплінарних та міжпредметних зв’язків регулярно проводять відкриті заняття та уроки, використовуючи інноваційні технології навчання.
Циклова комісія організації обслуговування та товарознавчих дисциплін працює над методичною проблемою: «Сучасні засоби навчання». Це дає можливість поглибити і закріпити теоретичні знання, практичні вміння та навички студентів і учнів для формування компетентного, конкурентоспроможного майбутнього фахівця на ринку праці.

ІІІ. Циклова комісія економічних дисциплін.
Голова комісії: Сашко О.П., к.е.н., викладач облікових дисциплін. 
Члени комісії:  Захаркевич В.М., Міх А.Д., Плісак С.В., Ребрина Н.Г., Цвек О.В.

Циклова комісія економічних дисциплін здійснює фахову підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування» та 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", приймає активну участь у навчальному, громадському та культурному житті коледжу.
Викладачі циклової комісії постійно працюють над підвищенням своєї професійної майстерності: приймають участь у різних наукових конференціях, проводять відкриті заняття, постійно працюють над поповненням та оновленням методичного забезпечення з дисциплін, запроваджують нетрадиційні форми та методи навчання. Щорічно проводиться тиждень бухгалтера, в ході якого на належному рівні організовуються різні заходи, наукові конференції, олімпіади, зустрічі із спеціалістами, конкурси.
З метою осучаснення навчання та удосконалення системи викладання економічних дисциплін викладачі комісії підтримують тісний зв’язок з Волинською обласною спілкою споживчих товариств, тісно співпрацюють з передовими підприємствами, проходять стажування на виробництві. Викладачі і студенти беруть активну участь у наукових конференціях, семінарах, конкурсах.
Виховна робота циклової комісії економічних дисциплін спрямована на збереження та примноження кращих культурних традицій коледжу, створенням умов для духовного розвитку та художньо-естетичного виховання студентської молоді.
Головною метою роботи циклової комісії економічних дисциплін є поліпшення якості підготовки фахівців, здатних у нових економічних умовах вирішувати питання ефективного господарювання у підприємствах різних форм власності.


. Циклова комісія харчових технологій.
Голова комісії: Дарчич Н.В., викладач організації виробництва і обслуговування. 
Члени комісії: Бортник В.В., Кисляк С.В.,  Шевчук О.В., Шидловська Г.М.

Циклова комісія виробництва харчової продукції здійснює фахову підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" зі спеціальності 181 "Харчові технології" та учнів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник" з професій: 5123 «Офіціант»; 5123 «Бармен»; 5122 «Кухар»; 7412 «Кондитер».
Робота циклової комісії спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, робітників у сфері обслуговування для закладів ресторанного господарства. До складу комісії входять викладачі, майстри виробничого навчання, які мають вищу фахову освіту, а також досвід роботи в закладах ресторанного господарства. Для підвищення свого професійного рівня викладачі проходять курси підвищення кваліфікації на базі Полтавського університету економіки і торгівлі, а майстри виробничого навчання стажування в кращих закладах ресторанного господарства області. Члени циклової комісії беруть участь у науково-практичних конференціях, фахових та методичних семінарах, готують студентів та учнів для участі в конкурсах фахової майстерності.
Викладачі та майстри циклової комісії, з метою обміну досвідом, вивчення методики викладання, використання міждисциплінарних та міжпредметних зв’язків регулярно проводять відкриті заняття та уроки, використовуючи інноваційні технології навчання.
Циклова комісія виробництва харчової продукції працює над методичною проблемою: «Сучасні засоби навчання». Це дає можливість поглибити і закріпити теоретичні знання, практичні вміння та навички студентів і учнів для формування компетентного, конкурентоспроможного майбутнього фахівця на ринку праці.


Оголошення
ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!
ДОДАТКОВИЙ НАБІР 2019 р.

Рішення Акредитаційної комісії від 06 червня 2019
Реєстр суб'єктів освітньої діяльності
До уваги учнів та студентів коледжу!
Інформація про реквізити рахунку для оплати за навчання

Луцький кооперативний коледж
Львівського торговельно-економічного університету
р/р 26000055515049
КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 303440
код 13344652

Вказати: Номер договору, прізвище та ім`я студента, навчальну групу (або спеціальність)