Циклові комісії

І. Циклова комісія гуманітарних, соціальних дисциплін та загальноосвітньої підготовки.
Голова комісії: Матвійчук Т.В., викладач української мови та літератури.
Члени комісії: Бортник В.В., Гнатюк С.А., Ключук Ю.М., Максимюк О.В., Мисько В.В., Ососкало І.М., Рогаля В.А., Трушевська О.І.

Робота циклової комісії спрямована на формування особливості, та виховання національної свідомості студентів. Розвиток національної гідності, засвоєння загальнолюдських та національних цінностей.
Викладачі циклової комісії орієнтують студентів на високу активність самостійної та навчально-підготовчої діяльності, та проникнення в процес наукових знань чергу лекції, консультації, практичні заняття, заліки, екзамени,  індивідуальну роботу.
Першочергове завдання циклової комісії це формування творчих здібностей майбутніх спеціалістів, використання найсучасніших методів проведення занять.
Викладачі постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня.
З цією метою:
 • вдосконалюють зміст навчальних програм;
 • розробка та вдосконалення начально-методичних комплексів дисциплін;
 • організація та проведення відкритих занять з подальшим обговоренням на засіданні циклової комісії;
 • використання сучасних технологій для підготовки та проведення занятьорганізація семінарів, бесід за круглим столом на яких обговорюється та узагальнюється  досвід роботи викладачів циклової комісії;
 • залучення викладачів до участі в роботі наукових конференцій;
 • участь у виставці  методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині»;
 • участь у предметних олімпіадах;
 • організація самостійної роботи студентів;
 • викладачі працюють над підвищенням кваліфікаційного рівня,  застосування передового педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій.
Тижні циклічної комісії викликають інтерес серед студентів та викладачів.  Ми проводимо науково-практичні конференції, виховні години, екскурсії, олімпіади, зустрічі з письменниками Волині, конкурси з іноземної мови «Світобачення»,  яке  користується серед студентів великим авторитетом та «Брейн-ринг».
Основний девіз циклової комісії: «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців та свідомого громадянина своєї держави».


ІІ. Циклова комісія організації обслуговування та товарознавчих дисциплін.
Голова комісії: Хлопук О.С., викладач спецдисциплін. 
Члени комісії: Ляшук О.С., Цехош Н.О., Чміль О.В.

Циклова комісія організації обслуговування та товарознавчих дисциплін здійснює фахову підготовку:
студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" за спеціальностями:
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Спеціалізація «Товарознавство в митній справі»)
 • 241 Готельно-ресторанна справа 
учнів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник" з професій:
 • 5220 Продавець продовольчих товарів
 • 5220 Продавець непродовольчих товарів
 • 5129 Майстер ресторанного обслуговування
Робота циклової комісії спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, робітників у сфері обслуговування для закладів ресторанного та готельного господарства, торгівлі.
До складу комісії входять викладачі, майстри виробничого навчання, які мають вищу фахову освіту, а також досвід роботи в закладах торгівлі, ресторанного та готельного господарства.
Для підвищення свого професійного рівня викладачі проходять курси підвищення кваліфікації на базі Полтавського університету економіки і торгівлі, а майстри виробничого навчання стажування в кращих закладах ресторанного та готельного господарства області.
Члени циклової комісії беруть участь у науково-практичних конференціях, фахових та методичних семінарах, готують студентів та учнів для участі в конкурсах фахової майстерності.
Викладачі та майстри циклової комісії, з метою обміну досвідом, вивчення методики викладання, використання міждисциплінарних та міжпредметних зв’язків регулярно проводять відкриті заняття та уроки, використовуючи інноваційні технології навчання.
Циклова комісія організації обслуговування та товарознавчих дисциплін працює над методичною проблемою: «Сучасні засоби навчання». Це дає можливість поглибити і закріпити теоретичні знання, практичні вміння та навички студентів і учнів для формування компетентного, конкурентоспроможного майбутнього фахівця на ринку праці.

ІІІ. Циклова комісія економічних дисциплін.
Голова комісії: Сашко О.П., к.е.н., викладач облікових дисциплін. 
Члени комісії:  Захаркевич В.М., Плісак С.В., Ребрина Н.Г., Цвек О.В.

Циклова комісія економічних дисциплін здійснює фахову підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування» та 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", приймає активну участь у навчальному, громадському та культурному житті коледжу.
Викладачі циклової комісії постійно працюють над підвищенням своєї професійної майстерності: приймають участь у різних наукових конференціях, проводять відкриті заняття, постійно працюють над поповненням та оновленням методичного забезпечення з дисциплін, запроваджують нетрадиційні форми та методи навчання. Щорічно проводиться тиждень бухгалтера, в ході якого на належному рівні організовуються різні заходи, наукові конференції, олімпіади, зустрічі із спеціалістами, конкурси.
З метою осучаснення навчання та удосконалення системи викладання економічних дисциплін викладачі комісії підтримують тісний зв’язок з Волинською обласною спілкою споживчих товариств, тісно співпрацюють з передовими підприємствами, проходять стажування на виробництві. Викладачі і студенти беруть активну участь у наукових конференціях, семінарах, конкурсах.
Виховна робота циклової комісії економічних дисциплін спрямована на збереження та примноження кращих культурних традицій коледжу, створенням умов для духовного розвитку та художньо-естетичного виховання студентської молоді.
Головною метою роботи циклової комісії економічних дисциплін є поліпшення якості підготовки фахівців, здатних у нових економічних умовах вирішувати питання ефективного господарювання у підприємствах різних форм власності.


. Циклова комісія виробництва харчової продукції.
Голова комісії: Дарчич Н.В., викладач організації виробництва і обслуговування. 
Члени комісії: Євчук О.П.,  Кисляк С.В.,  Шевчук О.В., Шидловська Г.М.

Циклова комісія виробництва харчової продукції здійснює фахову підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" зі спеціальності 181 "Харчові технології" та учнів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник" з професій: 5123 «Офіціант»; 5123 «Бармен»; 5122 «Кухар»; 7412 «Кондитер».
Робота циклової комісії спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, робітників у сфері обслуговування для закладів ресторанного господарства. До складу комісії входять викладачі, майстри виробничого навчання, які мають вищу фахову освіту, а також досвід роботи в закладах ресторанного господарства. Для підвищення свого професійного рівня викладачі проходять курси підвищення кваліфікації на базі Полтавського університету економіки і торгівлі, а майстри виробничого навчання стажування в кращих закладах ресторанного господарства області. Члени циклової комісії беруть участь у науково-практичних конференціях, фахових та методичних семінарах, готують студентів та учнів для участі в конкурсах фахової майстерності.
Викладачі та майстри циклової комісії, з метою обміну досвідом, вивчення методики викладання, використання міждисциплінарних та міжпредметних зв’язків регулярно проводять відкриті заняття та уроки, використовуючи інноваційні технології навчання.
Циклова комісія виробництва харчової продукції працює над методичною проблемою: «Сучасні засоби навчання». Це дає можливість поглибити і закріпити теоретичні знання, практичні вміння та навички студентів і учнів для формування компетентного, конкурентоспроможного майбутнього фахівця на ринку праці.


Презентація циклової комісії виробництва харчової продукції
Оголошення
РЕЄСТРАЦІЯ НА ОСНОВНУ СЕСІЮ ЗНО
Реєстрація для участі у  зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 5 лютого до 25 березня 2019 року.


До уваги учнів та студентів коледжу!
Інформація про реквізити рахунку для оплати за навчання

Луцький кооперативний коледж
Львівського торговельно-економічного університету
р/р 26000055515049
КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 303440
код 13344652

Вказати: Номер договору, прізвище та ім`я студента, навчальну групу (або спеціальність)