Методична робота

Методична робота коледжу є цілеспрямованою діяльністю щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки викладачів з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічній майстерності щодо викладання навчальної дисципліни, а також проведенню позааудиторної виховної роботи зі студентами.

Система дій і заходів методичної роботи коледжу має на меті підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності кожного педагога, розвиток його творчої особистості та індивідуальності, підвищення інноваційного потенціалу педагогічного колективу й навчального закладу в цілому.

У коледжі сформувалася система навчально-методичної роботи з викладачами, до складу якої входять індивідуальні та колективні, що взаємодіють і доповнюють одна одну.

До індивідуальних форм методичної роботи належить індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам коледжу, яка включає:

 • системне вивчення та аналіз роботи викладачів;
 • надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання студентів, в удосконаленні методики проведення навчальних занять і позааудиторних заходів;
 • проведення відкритих занять;
 • надання допомоги викладачам у розробці навчальної документації, методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів та інших методичних засобів навчання;
 • надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, семінарах, запровадженні у навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій тощо.

Колективними формами методичної роботи, її структурними компонентами є: педагогічна рада; робота циклових комісій; теоретичні та практичні семінари; відкриті заняття та виховні заходи.

У коледжі функціонує методичний кабінет, в якому зібрано зразки навчальної документації, навчально-методичні комплекси, методичні розробки окремих занять, виховних годин.

Основними напрямками роботи методичного кабінету є:

 1. Створення належних умов для роботи з педагогічними кадрами.
 2. 3абезпечення аналітичного підходу до навчального процесу, максимальна реалізація викладачами головного - активної навчально-виховної функції.
 3. Ефективне         впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду в практику навчально-виховного процесу.
 4. Систематизація  та упорядкування інформаційного потоку із урядових рішень, рекомендацій органів освіти, професійних, галузевих, педагогічно- психологічних сфер знань.
 5. Вдосконалення комплексу навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.
 6. Ознайомлення педагогічних працівників з новинками наукової, методичної, педагогічної літератури, наочними посібниками.
 7. Удосконалення матеріально-технічної бази методичного кабінету, поповнення кабінету навчально-методичними посібниками, методичними розробками та іншими методичними матеріалами.
 8. Участь у підготовці проведення атестації педагогічних працівників.
 9. Надання методичної допомоги молодим викладачам.

Методична робота спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Викладачі коледжу є постійними учасниками обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів « Творчі сходинки педагогів Волині».

Одним із завдань методичної роботи на сучасному етапі є активізація творчих здібностей викладачів. Творчий характер закладений у самій суті професії педагога. Його дії не копіюють попередні, динамізм навчально- виховного процесу вимагає оптимального рішення в кожному конкретному  випадку.

До творчості викладачів коледжу спонукає конкурс «Кращий викладач року», який щорічно проводиться серед кооперативних вищих навчальних закладів І рівня акредитації. У 2019 році матеріали на конкурс готує викладач ІІ категорії Ососкало І.М.

Важливу роль в реалізації методичних завдань відіграють циклові комісії, які є основною ланкою в розробці та запровадженні прогресивних форм і методів навчання та виховання.

Циклова комісія виробництва харчової продукції (голова ц/к Дарчич Н.В.) брала участь у конкурсі «Краща циклова комісія 2018 року», який проводився серед кооперативних вищих навчальних закладів І рівня акредитації.

Викладачі коледжу приймають активну участь у роботі НМЦ «Укоопосвіта»: розробляють методичні і дидактичні матеріали, проводять рецензування навчально-методичної літератури та навчальних програм дисциплін, різних видів практик.

Рейтинг викладачів за 2017-18 навчальний рік


Оголошення
ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!
ДОДАТКОВИЙ НАБІР 2019 р.

Рішення Акредитаційної комісії від 06 червня 2019
Реєстр суб'єктів освітньої діяльності
До уваги учнів та студентів коледжу!
Інформація про реквізити рахунку для оплати за навчання

Луцький кооперативний коледж
Львівського торговельно-економічного університету
р/р 26000055515049
КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 303440
код 13344652

Вказати: Номер договору, прізвище та ім`я студента, навчальну групу (або спеціальність)