Методична робота

Методична робота коледжу є цілеспрямованою діяльністю щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки викладачів з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічній майстерності щодо викладання навчальної дисципліни, а також проведенню позааудиторної виховної роботи зі студентами.

Система дій і заходів методичної роботи коледжу має на меті підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності кожного педагога, розвиток його творчої особистості та індивідуальності, підвищення інноваційного потенціалу педагогічного колективу й навчального закладу в цілому.

У коледжі сформувалася система навчально-методичної роботи з викладачами, до складу якої входять індивідуальні та колективні, що взаємодіють і доповнюють одна одну.

До індивідуальних форм методичної роботи належить індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам коледжу, яка включає:

 • системне вивчення та аналіз роботи викладачів;
 • надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання студентів, в удосконаленні методики проведення навчальних занять і позааудиторних заходів;
 • проведення відкритих занять;
 • надання допомоги викладачам у розробці навчальної документації, методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів та інших методичних засобів навчання;
 • надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, семінарах, запровадженні у навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій тощо.

Колективними формами методичної роботи, її структурними компонентами є: педагогічна рада; робота циклових комісій; теоретичні та практичні семінари; відкриті заняття та виховні заходи.

У коледжі функціонує методичний кабінет, в якому зібрано зразки навчальної документації, навчально-методичні комплекси, методичні розробки окремих занять, виховних годин.

Основними напрямками роботи методичного кабінету є:

 1. Створення належних умов для роботи з педагогічними кадрами.
 2. 3абезпечення аналітичного підходу до навчального процесу, максимальна реалізація викладачами головного - активної навчально-виховної функції.
 3. Ефективне         впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду в практику навчально-виховного процесу.
 4. Систематизація  та упорядкування інформаційного потоку із урядових рішень, рекомендацій органів освіти, професійних, галузевих, педагогічно- психологічних сфер знань.
 5. Вдосконалення комплексу навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.
 6. Ознайомлення педагогічних працівників з новинками наукової, методичної, педагогічної літератури, наочними посібниками.
 7. Удосконалення матеріально-технічної бази методичного кабінету, поповнення кабінету навчально-методичними посібниками, методичними розробками та іншими методичними матеріалами.
 8. Участь у підготовці проведення атестації педагогічних працівників.
 9. Надання методичної допомоги молодим викладачам.

Методична робота спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Викладачі коледжу є постійними учасниками обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів « Творчі сходинки педагогів Волині».

Одним із завдань методичної роботи на сучасному етапі є активізація творчих здібностей викладачів. Творчий характер закладений у самій суті професії педагога. Його дії не копіюють попередні, динамізм навчально- виховного процесу вимагає оптимального рішення в кожному конкретному  випадку.

До творчості викладачів коледжу спонукає конкурс «Кращий викладач року», який щорічно проводиться серед кооперативних вищих навчальних закладів І рівня акредитації. У 2019 році матеріали на конкурс готує викладач ІІ категорії Ососкало І.М.

Важливу роль в реалізації методичних завдань відіграють циклові комісії, які є основною ланкою в розробці та запровадженні прогресивних форм і методів навчання та виховання.

Циклова комісія виробництва харчової продукції (голова ц/к Дарчич Н.В.) брала участь у конкурсі «Краща циклова комісія 2018 року», який проводився серед кооперативних вищих навчальних закладів І рівня акредитації.

Викладачі коледжу приймають активну участь у роботі НМЦ «Укоопосвіта»: розробляють методичні і дидактичні матеріали, проводять рецензування навчально-методичної літератури та навчальних програм дисциплін, різних видів практик.


Оголошення
Основна сесія ЗНО
21 травня - математика
23 травня - українська мова та література
4 червня - історія України

Реєстр суб'єктів освітньої діяльності
До уваги учнів та студентів коледжу!
Інформація про реквізити рахунку для оплати за навчання

Луцький кооперативний коледж
Львівського торговельно-економічного університету
р/р 26000055515049
КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 303440
код 13344652

Вказати: Номер договору, прізвище та ім`я студента, навчальну групу (або спеціальність)