Виховна робота

Виховна робота в коледжі займає провідне місце серед всіх інших не менш важливих напрямів роботи. Координує виховну роботу заступник директора з гуманітарної освіти та виховання Трушевська О.І. у співпраці із завідувачами денним  та відділенням з підготовки робітничих кадрів, заочним відділенням. Виховний процес у коледжі забезпечують 15 кураторів груп, вихователь гуртожитку, бібліотекар, художній керівник, керівники гуртків, Студентська рада коледжу.

Педагогічний колектив коледжу, керуючись у своїй роботі Конституцією України, "Законом України про освіту", Указом Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання національної програми "Діти України" на період до 2005 року", Державною національною програмою "Освіта" (Україна XXI ст.), Постановою Кабінету Міністрів України "Національна програма патріотичного виховання населення...", Концепцією виховання дітей і молоді в національній системі освіти та Положенням Луцького кооперативного коледжу Львівського торговельно–економічного університету. Виховна робота здійснюється у відповідності до Комплексного плану виховної роботи коледжу, планів виховної роботи кураторів груп, планів роботи гуртків. 

Виховний процес в коледжі органічно переплітається з навчанням студентів. Виховна діяльність знаходиться у тісному взаємозв’язку із освітою, доповнюючи і збагачуючи одна одну, досягаючи гармонійності. А гармонійне виховання, як говорив В.О Сухомлинський: «Це одночасно виховання дисципліни, відповідальності перед колективом, суспільством і перед самим собою – перед власною совістю».

Серед педагогів коледжу давно утвердилась думка, що успіх виховного процесу залежить від стосунків між викладачем та студентом, які повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства; вихователь має глибоко розуміти природу вихованців, їх індивідуальні риси і можливості, поважати особистість молодої людини, турбуватися про її гармонійний розвиток.

Колектив коледжу підвищує результативність виховання шляхом вдосконалення традиційних форм роботи, пошуку нових систем виховання, впровадження розвиваючих технологій.

Основним напрямом виховної роботи є громадянське виховання. Під час занять, а також в позааудиторній роботі педагоги ставлять за мету сформувати свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людину з притаманними їй особистісними якостями і рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток демократичного громадянського суспільства.

Правова освіта є важливим аспектом виховання громадянина. Саме недостатня правова освіченість і культура є одним з чинників збільшення кількості злочинів і правопорушень, скоєних молоддю. Це розуміють викладачі коледжу, і тому правове виховання і профілактика правопорушень є важливим напрямом роботи колективу.

З метою запобігання скоєння злочинів і правопорушень куратори груп,  завідуючі відділеннями та адміністрація коледжу чітко контролює відвідування студентами навчальних занять і з’ясовуються причини їх пропусків, вчасно до відома батьків доводяться випадки про порушення студентами поведінки. Особлива увага звертається на студентів, позбавлених батьківської опіки, забезпечення надання їм соціальної допомога відповідно до чинного законодавства. Вся ця робота впроваджує систему профілактики правопорушень, що склалася в коледжі і як результат - відсутність студентів, що стоять на обліку в МВС.

Велику допомогу надають педагогічному колективу правоохоронні органи, з якими періодично проводяться зустрічі, на яких студенти мають можливість отримати відповіді на питання, що їх цікавлять.

Виховуючи у студентів трудові навички, позитивне ставлення до праці як єдиного засобу забезпечення гідного існування і морального задоволення, викладачі залучають студентів до суспільно корисної праці у різних її формах: упорядкування прилеглої території, чергування у коледжі, проводяться екскурсії на відповідні підприємства та виставки.

Відомо, що цілісний процес виховання передбачає художньо-естетичну освіченість і вихованість особистості. Виховуючи у студентської молоді естетичні погляди, смаки, які ґрунтуються на народній естетиці, педколектив прагне виробити у студентів естетичну активність, бажання вносити прекрасне у життя, примножувати культурно-мистецькі надбання народу. Для цього використовуються різні форми роботи: читацькі конференції, екскурсії в музеї, театри з послідуючим обговоренням, походи по рідному місту, поїздки в інші міста, які є невід’ємною частиною історії нашого краю, відпочинок парках міста,Дні здоров’я.  Студенти беруть участь в літературних вечорах, конференціях, котрі проводяться в коледжі працівниками бібліотеки та викладачами української літератури. 

В роботі з батьками студентів ставляться питання ознайомлення з умовами сімейного виховання, розуміння пріоритету виховання дітей у сім’ї та гуманних взаємин між членами кожної родини, створення сприятливої трудової атмосфери в сім’ї, культури поведінки, а також залучення до традицій родинно-побутової культури українців. В коледжі регулярно проводяться батьківські збори. Адміністрація закладу та педагогічний колектив тісно співпрацює з батьківським комітетом.

Слід підкреслити, що головним організатором виховної роботи в групі є куратор, який спрямовує навчально-виховний процес, співпрацює зі студентами та їх батьками, викладачами, керівниками, гуртків, молодіжними громадськими організаціями, організовує і проводить позаурочну та культурно - масову роботу.

Організаційно-виховна робота кураторів груп з студентами груп включає такі форми:

 • Проведення зборів.
 • Індивідуальна робота зі студентами.
 • Роль студентського колективу в підготовці колективних творчих справ.
 • Допомога студентам в проведенні диспутів, тематичних вечорів тощо.
 • Допомога студентам в фізично-оздоровчій роботі.
 • Дослідницька діяльність студентів, організація екскурсій, туристичних походів.
 • Ведення навчально-виховної документації.

Велику організаційно-виховну позааудиторну роботу проводять циклові комісії.

Значним явищем є проведені предметні тижні, що стали традиційними в коледжі.

Складовою частиною виховної роботи в коледжі є студентське самоврядування, яке є однією із важливих умов залучення студентів до громадської діяльності.

В коледжі створена Студентська рада, робота в якій виховує в молоді ініціативність, активність, самостійність, самокритичність, відповідальність, організаторські здібності.

Отже, пріоритетними напрямками виховання у коледжі є:

 • формування особистісних якостей, необхідних для ефективної професійної діяльності;
 • виховання моральних якостей, інтелігентності, орієнтація на загальнолюдські цінності та високі гуманістичні ідеали культури;
 • формування у молодих людей потреби у здоровому способі життя;
 • підтримка творчих ініціатив студентів коледжу;
 • виховання поваги до традицій свого навчального закладу, викладачів,  наставників та родини;
 • збереження історико-культурних традицій, наступності поколінь, виховання шанобливого ставлення до минулого.

Вся інформація щодо  виховної роботи висвітлюється в розділі новин сайту Луцького кооперативного коледжу та в газеті «Студентський меридіан» Львівського торговельно-економічного університету та газеті «Вісті» Центральної спілки споживчих товариств.

.Оголошення
ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!
ДОДАТКОВИЙ НАБІР 2019 р.

Рішення Акредитаційної комісії від 06 червня 2019
Реєстр суб'єктів освітньої діяльності
До уваги учнів та студентів коледжу!
Інформація про реквізити рахунку для оплати за навчання

Луцький кооперативний коледж
Львівського торговельно-економічного університету
р/р 26000055515049
КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО 303440
код 13344652

Вказати: Номер договору, прізвище та ім`я студента, навчальну групу (або спеціальність)